ForumInwestycyjne.PL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zostań naszą firmą partnerską

 

Zapytaj nas...

 
 

Nieruchomości

 
 

Kredyty

 
  Zobacz dane firmy   Bankier-Kredyty   Napisz e-mail do użytkownika Bankier-Kredyty  
   
  Zobacz dane firmy   negocjujkredyt   Napisz e-mail do użytkownika negocjujkredyt  
   
 

Fundusze inwestycyjne

 
 

Inne

 
 

 

 

Regulamin forum

Strona główna

 

 

Regulamin forum dyskusyjnego foruminwestycyjne.pl


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Forum Dyskusyjne foruminwestycyjne.pl udostępniane jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie - zwanym dalej ,,Regulaminem.
2. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Forum Dyskusyjne foruminwestycyjne.pl - zwanej dalej ,,Forum", zakres odpowiedzialności foruminwestycyjne.pl oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
3. Korzystając z Forum użytkownik sieci Internet potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
4. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

 

II. INFORMACJE O FORUM

1. Dostęp i korzystanie z Forum jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników sieci Internet.
2. Osoba fizyczna, która korzysta z Forum zwana jest dalej Użytkownikiem.
3. Forum służy Użytkownikom do wymiany informacji, komentarzy, opinii i wypowiedzi na różnorodne tematy w ramach stworzonych przez foruminwestycyjne.pl działów tematycznych.
4. Użytkownicy, którzy zarejestrowali się w foruminwestycyjnym.pl mogą używać na stronach Forum zarezerwowanych przez siebie nicków.


III. PRAWA, ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ FORUMINWESTYCYJNE.PL

1. foruminwestycyjne.pl zastrzega sobie prawo do moderowania Forum, a w szczególności usuwania bez podania powodu treści, o których mowa w pkt. IV Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum Użytkownikom naruszających w sposób notoryczny postanowienia Regulaminu.
2. FORUMINWESTYCYJNE.PL zastrzega sobie prawo publikowania przy zamieszczonym przez Użytkownika komentarzu pierwszych trzech członów adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem FORUMINWESTYCYJNE.PL przy zamieszczaniu wpisu na Forum.
3. FORUMINWESTYCYJNE.PL zastrzega sobie prawo uwarunkowania umożliwienia zamieszczania wpisów w wybranych lub wszystkich działach Forum od dokonania przez Użytkowników uprzedniej rejestracji w Froum FORUMINWESTYCYJNE.PL.
4. FORUMINWESTYCYJNE.PL dołoży starań, aby Forum było udostępniane w sposób nieprzerwany.
5. FORUMINWESTYCYJNE.PL zobowiązuje się do udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania Forum.
6. FORUMINWESTYCYJNE.PL nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych Użytkowników innym osobom i instytucjom, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
7. FORUMINWESTYCYJNE.PLnie ponosi odpowiedzialności za żadne straty pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne (nawet jeżeli wystąpienie takich szkód było możliwe do przewidzenia albo strona została powiadomiona lub posiada wiedzę o możliwości ich wystąpienia), wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu (w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie), takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności. W żadnym przypadku FORUMINWESTYCYJNE.PLnie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody związane z brakiem dostępu do Forum.
8. FORUMINWESTYCYJNE.PLnie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

8.1. skutki wynikłe z zaprzestania udostępnienia Forum;
8.2. za treści wypowiedzi Użytkowników;
8.3. sposób, w jaki inni Użytkownicy korzystają z Forum, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
8.4. szkody wyrządzone z powodu zamieszczenia przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych;
8.5. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej w tym kataklizmów (np. huragan, powódź, pożar itp.);
8.6. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu;
8.7. szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania Forum przez Użytkownika;
8.8. szkody powstałe w wyniku braku ciągłości udostępniania Forum;
8.9. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników lub innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od BANKIER.PL;
8.10. szkody powstałe w wyniku zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług dodatkowych świadczonych w sposób ogólnie dostępny przez niezależne od FORUMINWESTYCYJNE.PLpodmioty.

9. FORUMINWESTYCYJNE.PLzastrzega sobie prawo do:

9.1. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Forum bez podania przyczyn;
9.2. czasowego zawieszenia działalności Forum, jak również wyłączenia stron Forum Foruminwestycyjne.pl bez podawania przyczyn;
9.3. natychmiastowego zaprzestania udostępniania Forum Użytkownikowi w przypadku, gdy naruszy on postanowienia niniejszego Regulaminu.


IV. PRAWA I ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ma prawo do:

1.1.  korzystania z Forum w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
1.2. rezygnacji z korzystania z Forum w każdym czasie.

2. Użytkownik jest zobowiązany do:

2.1. korzystania z Forum zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami netykiety sieciowej (etykiety użytkowników Internetu);
2.2. niedziałania na szkodę innych Użytkowników;
2.3. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian niniejszego Regulaminu pod adresem (http://www.foruminwestycyjne.pl/regulamin), zapoznawania się z nimi i przestrzegania jego postanowień.

3. Użytkownicy zamieszczają swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność.
4. Zabrania się zamieszczania pod swoim nazwiskiem wypowiedzi i publikacji osób trzecich, jak również podszywania się pod inne osoby.
5. Zabrania się korzystania z Forum w sposób utrudniający korzystanie z niego przez pozostałych Użytkowników, powodujący zakłócenia w jego działaniu oraz/lub niezgodny z ogólnymi zasadami netykiety. W szczególności zabronione jest zamieszczanie wielu powtarzających się wiadomości, których treść jest podobna, obraźliwa lub oczywiście pozbawiona sensu.
6. Zabrania się umieszczania komentarzy, które:

6.1. zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim);
6.2. propagują alkohol (art. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);
6.3. propagują środki odurzające, narkotyki (art. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii);
6.4. obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
6.5. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194-196 Kodeksu karnego);
6.6. zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
6.7. przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
6.8. łamią inne artykuły obowiązującego prawa;
6.9. wzywają do łamania prawa;
6.10. propagują przemoc;
6.11. nawołują do agresji;
6.12. są bezpośrednimi atakami na innych Użytkowników;
6.13. zawierają linki do prywatnych stron WWW;
6.14. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
6.15. służą agitacji politycznej, religijnej lub innej;
6.16. mają charakter reklamowy lub zmierzają do promowania usług lub towarów;
6.17. są spamem;
6.18. nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem;
6.19. są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej;
6.20. są kopią uprzednio zamieszczonego komentarza (opublikowanego w tym samym, czy też innym dziale);
6.21. naruszają lub zagrażają dobrom osobistym osób trzecich;
6.22. naruszają powszechnie przyjęte normy moralne i etyczne;
6.23. zawierają informacje nieprawdziwe.

7. Użytkownik publikujący wypowiedzi na Forum niniejszym upoważnia nieodpłatnie FORUMINWESTYCYJNE.PL do:

7.1. zapisywania publikowanych wypowiedzi w pamięci komputera;
7.2. obróbki cyfrowej celem dostosowania ich do wymogów technicznych Forum;
7.3. publikowania i rozpowszechniania wypowiedzi w sieci Internet;
7.4. włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań;
7.5. wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie;
7.6. rozpowszechniania utworu na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również w postaci drukowanej;
7.7. umieszczania utworu w bazach danych.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.12.2006 roku.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. FORUMINWESTYCYJNE.PLzastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
4. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie FORUMINWESTYCYJNE.PLpod adresem (http://www.foruminwestycyjne.pl/regulamin),
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.
6. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Forum prosimy kierować na adres: krzysiekign@o2.pl
7. FORUMINWESTYCYJNE.PLudzieli odpowiedzi na zgłoszone zapytania drogą elektroniczną w terminie 20 dni od ich otrzymania.
 

 
  Zostań naszą firmą partnerską  
Login:   Hasło:     | Zapomniałem hasła  
 

 

Zarejestrowanych użytkowników na forum: 98

Zarejestrowanych firm na forum: 9

Wszystkich tematów na forum: 49

Wszystkich podtematów na forum: 92

Wszystkich odpowiedzi na forum: 129

Wejdź do działu reklamaWejdź do działu kontakt
 

Copyright © ForumInwestycyjne.PL, Design by CIK - Jarosław Gumkowski